Biển mây trên đồi cây cô đơn Thiên Phúc Đức Đà Lạt.

Nếu hỏi rằng địa điểm nào muốn quay lại ở Đà Lạt, thì có lẽ đồi Thiên Phúc (đồi Thiên Phúc Đức) là một nơi tôi nghĩ đến đầu tiên. Vì nơi đây là nơi có nhiều kỷ niêm và có biển mây đẹp khó cưỡng dành cho những người may mắn.

Đọc tiếpBiển mây trên đồi cây cô đơn Thiên Phúc Đức Đà Lạt.